Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Profilaktyka wszawicy

Broszura-Pedikuloza (Wszawica)

Wszawica - zapobieganie i profilaktyka

Wszawica u dzieci.
Wszawica, zaliczana po względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi, nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi . W związku z powyższym przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych - brak jest obowiązku zgłaszania faktu występowania wszawicy w szkole lub przedszkolu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i równocześnie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie mają podstaw do interwencji w przypadku podejrzenia występowania w placówce oświatowej wszawicy, a powiatowy inspektor sanitarny nie ma kompetencji do wydania decyzji administracyjnej nakazującej podejrzanemu o wszawicę wstrzymanie się od uczęszczania do szkoły lub przedszkola w trybie określonym prawem.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego wszawica stanowi aktualnie problem przede wszystkim natury higienicznej, jako że wszy nie przenoszą obecnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.

W aptekach dostępne są skuteczne preparaty przeciwwszawicze (np.szampony), które w połączeniu systematycznymi zabiegami higienicznymi zastosowanymi przez rodziców lub opiekunów dziecka, pozwalają na likwidację problemu. Jednak, aby te działania były skuteczne muszą być realizowane systematycznie i skoordynowane, do czego potrzebna jest współpraca rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły z pielęgniarką szkolną.

Szkoły powinny prowadzić akcję oświatową wśród rodziców, a pielęgniarka lub higienistka szkolna powinna okresowo przeprowadzać kontrolę czystości głowy u dzieci. Kontrola taka musi być prowadzona indywidualnie, pojedynczo, w gabinecie, za zgodą rodziców lub opiekunów.

W przypadku odmowy, jej powody powinny być wyjaśnione, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem rodzice (opiekunowie) mają obowiązek dbać o dobro dziecka.

O pozostaniu dziecka w domu na czas usunięcia wszy też decydują wyłącznie jego rodzice bądź opiekunowie.

Nauczyciel-wychowawca dziecka bądź dyrektor szkoły (przedszkola), którzy zauważą, że dziecko jest zaniedbywane są obowiązani zawiadomić o tym gminny ośrodek pomocy społecznej, który z kolei może powiadomić sąd.

Tak więc rozwiązanie problemu zgodnie z obowiązującymi przepisami leży w kompetencji rodziców/opiekunów dzieci. Informacje o zapobieganiu i zwalczaniu wszawicy są dostępne na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Wszawica dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych, ponieważ jest łatwo przenoszona, więc jeśli jedna osoba w domu ma tę dolegliwość, staje się to problem całej rodziny, która powinna kompleksowo starać się ten problem rozwiązać przy pomocy dostępnych środków farmakologicznych.

Ewa Krawczyk - rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi