Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Opłaty

Uwaga Rodzice !!!

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVII/1702/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

z dniem 1 września 2018r.ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka:

1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin, w godzinach 8.00-13.00.
2. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w p. 1, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
3. Z opłat za świadczenia, o których mowa w punkcie 2 , zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych."
4. Opłata, o której mowa w p. 2 nie obejmuje opłat za wyżywienie.

5. Stawka żywieniowa wynosi:

3 posiłki - 6,00 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki (śniadanie, II śniadanie) - 3,00 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki (II śniadanie, obiad) - 4,80 zł. x ilość dni roboczych
1 posiłek (II śniadanie) - 1, 50 zł. x ilość dni roboczych

7. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są „z dołu” do 10 dnia miesiąca.
Nr konta bankowego: 71 1560 0013 2030 7746 7000 0005