Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 204 w Łodzi,
ul. Sitowie 15, tel: 42 6588700
e-mail: kontakt@pm204.elodz.edu.pl


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pm204.elodz.edu.pl

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych  jest Przedszkole Miejskie Nr 204, ul. Sitowie 15 w Łodzi 91-495. Z administratorem można się skontaktować kierując korespondencję elektroniczną na adres kontakt@pm204.elodz.edu.pl. Lub kierując korespondencję tradycyjną w wersji papierowej na adres wskazany wyżej.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych –z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pm204.edu.elodz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , mogą być przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 litera a,  w przypadku wyrażenia zgody.

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych, lub do czasu wycofania zgody.

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty zaufane które w imieniu przedszkola realizuje jego ustawowe obowiązki na podstawie stosownych umów współpracy i zawartych umów powierzenia.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Wniosek o usuniecie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o realizacje praw

Klauzula- Prawo_zamówień publicznych

Klauzula - informacyjna dla kontrahentów

Klauzula - informacja publiczna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY OGŁOSZENIU O PRACĘ