Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

O nas

Nasze przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Łódź – Bałuty, na osiedlu Radogoszcz- Wschód. Mieści się ono na parterze bloku mieszkalnego nr 10, otoczonego ogrodem, w którym dzieci mogą się bawić korzystając z nowoczesnego sprzętu. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, podstawy programowe realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00. W przedszkolu przebywają dzieci w czterech grupach. Ze względu na specyfikę pomieszczeń mają one możliwość kontaktu w ciągu całego dnia.
Główne zadanie Planu pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 to: „Ja i mój region”

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka oraz urzeczywistniamy jego potencjalne możliwości. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową.
Przygotowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą ludźmi i otaczającym światem, wyposażone w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Dążymy do partnerskiego współdziałania z rodziną, środowiskiem i władzami lokalnymi.Kierujemy się filozofią wychowania i respektowaniem praw dziecka.Rozwijamy zainteresowanie pięknem i bogactwem naszej Ojczyzny.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Stworzyliśmy przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku, w którym nasi wychowankowie wyrastają na ludzi wrażliwych, twórczych o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.
Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, respektując fakt, że każde dziecko jest indywidualnością .
Nasi wychowankowie mają ukształtowane postawy w stosunku do siebie, innych osób oraz środowiska społecznego i przyrodniczego; mają świadomość bycia Polakiem.

PRIORYTETY naszego działania:

Tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, stymulowanie i wspieranie jego indywidualności.
Budowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „ Ja”, kształtowanie uczuć pozytywnych do otaczającego świata.
Wspieranie dzieci i rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie działań wspomagających.
Integracja oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole, angażowanie rodziców życie przedszkola.
Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej, podnoszącej jakość swojej pracy.
Pozyskiwanie instytucji wspierających działalność przedszkola.
Modernizacja i wzbogacanie bazy przedszkola.

Poprzez różnorodne spotkania okolicznościowe staramy się integrować rodziców z naszą placówką. Na uwagę zasługują tutaj:
Pikniki Rodzinne
Pasowanie na Przedszkolaka
Wieczór Wigilijny
Spotkania Integracyjne
Warsztaty plastyczne z dziećmi i rodzicami